VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

VOP pro jazykové zkoušky zdepro jazykové kurzy zde

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

zajištění a poskytnutí jazykové zkoušky společností Evropské centrum jazykových zkoušek a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

Tyto podmínky (VOP) vstupují v platnost dne 1. února 2016

Preambule

Poskytovatel je obchodní společností, jejíž hlavním předmětem podnikání je mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti v rámci této činnosti pořádá a realizuje jazykové zkoušky dle poptávky spotřebitelů. Poskytovatel je oficiálním autorizovaným administrátorem mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English (licenční číslo CZ050), CaMLA (licenční číslo 710) a Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (licenční číslo CZE 1465). Poskytovatel je zároveň oprávněn k realizaci mezinárodních jazykových zkoušek LanguageCert ve spolupráci s mateřskou společností edulab s.r.o. (licenční číslo 3333).

Objednatel je spotřebitelem, který má zájem o absolvování jazykové zkoušky popsané v Závazné registraci ke zkoušce (dále jen „registrace“).

Tyto VOP poskytovatele tvoří nedělitelnou součást registrace, kterou si objednatel objednává u poskytovatele služby spočívající mimo jiné v zajištění a provedení jazykové zkoušky, a následné také uzavřené smlouvy o zajištění a poskytnutí jazykové zkoušky. Jejich ustanovení se použijí pro příslušný smluvní vztah tehdy, není-li v příslušné smlouvě ujednáno jinak. Tyto VOP obsahují práva a povinnosti obou účastníků smlouvy, včetně postupu při uzavření smlouvy apod.

Objednavatel prohlašuje, že mu byly před uzavřením příslušné smlouvy jasně a srozumitelně poskytnuty všechny pro daný obchod potřebné informace uvedené v § 1811, odst. 2 a také v § 1820, odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „NOZ“, tedy:

- identifikace poskytovatele včetně jeho telefonického spojení a adresy pro doručování (elektronické) pošty,

- označení a popis služby, která je mu poskytována vč. jejích hlavních vlastností, ceny vč. DPH, místa čerpání služby apod.,

- informace o možnosti od této smlouvy odstoupit a o následcích takového kroku,

- údaje o právech z vadného plnění, vč. způsobu jejich uplatnění,

- údaje o způsobu poskytnutí služeb,

- údaje o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku.

I. Uzavření smlouvy

Objednatel vyplní prostřednictvím webového rozhraní poskytovatele na internetových stránkách www.elec.eu, anebo v listinné formě závaznou registraci ke zkoušce dostupnou buďto na uvedených internetových stránkách, nebo v prostorách poskytovatele. Do registrace je povinen uvést především své jméno, trvalé bydliště, telefonní číslo a emailovou adresu (v případě objednávky kurzu pro třetí osobu, tytéž údaje této osoby), dále přesnou identifikaci jím zvolené jazykové zkoušky: typ zkoušky, termín konání, místo konání a cenu. Takto vyplněnou registraci je objednatel povinen podepsat a doručit poskytovateli osobně, prostřednictvím poštovního doručovatele, nebo jako přílohu emailové zprávy. Takto zaslaná registrace je návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 NOZ, je právním jednáním směřujícím k uzavření smlouvy a objednatel se cítí registrací vázán, budeli ze strany poskytovatele akceptována. Spolu s podepsanou registrací je objednatel povinen zaslat poskytovateli i tyto VOP opatřené jeho podpisem. Platí, že nabídka objednatele na uzavření smlouvy je po dobu 14-ti dnů ode dne jejího doručení poskytovateli neodvolatelná. Dodatkem či odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky ve smyslu § 1740, odst. 3 NOZ, se má na mysli mimo jiné i uvedení jiného dne či místa konání zkoušky.

Smlouva o zajištění a poskytnutí jazykové zkoušky je uzavřena akceptací registrace (nabídky) objednatele ze strany poskytovatele, respektive okamžikem, kdy tato akceptace bude doručena objednateli. Pro účely smlouvy postačí, pokud akceptace poskytovatele bude objednateli zaslána prostřednictvím emailové zprávy na adresu uvedenou objednatelem v objednávce, nebo bude sdělena např. i telefonicky.

Účastníci se výslovně dohodli, že smlouva o zajištění a poskytnutí jazykové zkoušky nemusí být uzavřena v písemné listinné podobě, postačí, pokud bude nabídka ze strany objednatele zaslána emailem a tato nabídka bude akceptována poskytovatelem buďto telefonicky, nebo emailem. Totéž platí i pro jakékoliv změny již uzavřené smlouvy.

Uzavřením smlouvy se poskytovatel zavazuje zajistit objednateli absolvování jazykové zkoušky a její provedení za podmínek stanovených ve smlouvě a v těchto VOP a objednatel se zavazuje této zkoušky v dohodnutém termínu a místě zúčastnit a zaplatit poskytovateli dohodnutou cenu. Za součást zajištění zkoušky, a tedy za služby poskytovatele dle této smlouvy, se považuje mimo jiné i provedení registračních a přípravných úkonů pro objednatele u dané zkouškové instituce.

II. Práva a povinnosti objednatele

Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli sjednanou cenu služeb spojených se zajištěním a poskytnutím jazykové zkoušky (dále jen „služeb“) dle registrace. Výše ceny za konkrétní zkoušku je vždy zveřejněna u dané zkoušky na webových stránkách www.elec.eu, a to v přehledu termínů jednotlivých zkoušek. Cena za jednotlivé zkoušky stejného typu se mohou v různých termínech mírně lišit v závislosti na vyhlašovaných zvýhodněních.

Bez prostředně po uzavření smlouvy je objednateli vystavena elektronická faktura ve formátu pdf. Tato faktura je zasílána elektronickou poštou na e-mailovou adresu objednatele nebo jeho zákonného zástupce. Splatnost faktury je 7 dnů, ale v odůvodněných případech (např. pozdní registrace) je poskytovatel oprávněn uvést splatnost kratší.

Úhrada ceny služeb je podmínkou poskytnutí služby. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny služeb, je tento povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši rovnající se dohodnuté ceně služeb a poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

Objednatel má právo na poskytnutí služeb ve shodě s předpisy a požadavky zkouškových institucí, které udělily poskytovateli autorizaci k administraci těchto zkoušek. Tyto předpisy a požadavky jsou k dispozici na internetových stránkách poskytovatele. Objednatel je zároveň povinen řídit se těmito předpisy a požadavky před zahájením jazykové zkoušky a v jejím průběhu.

Objednatel má právo na upravení podmínek konání zkoušky pokud má k tomu důvod (zdravotní znevýhodnění apod.). V případě žádosti o upravený průběh zkoušky musí objednatel kontaktovat poskytovatele nejméně 4 týdny před uzávěrkou registrace k danému termínu.

V případě, že obsahem uzavřené smlouvy (na základě registrace objednatele) je dohoda, že cena za služby bude fakturována osobě odlišné od objednatele, prohlašuje objednatel ve smyslu § 2018 NOZ, že splní tento peněžitý dluh za dlužníka, pokud jej tento nesplní v dohodnuté době. Stává se tak ručitelem hlavního dlužníka.

Objednatel má ve smyslu § 1829, odst. 1 NOZ právo od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14-ti dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, musí obsahovat identifikaci smlouvy, objednatele, jazykové zkoušky shodně s identifikací uvedenou v registraci a musí být odeslána poskytovateli v uvedené 14 denní lhůtě, a to buď prostřednictvím poštovního doručovatele, nebo emailem. V případě, že s plněním smlouvy (služeb poskytovatele) již bylo započato před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za služby poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Součástí služeb poskytovatele dle této smlouvy je i objednávka a úhrada ceny zvolené zkoušky u jedné z institucí, které provedení zkoušky ověřují a následně vystavují certifikáty. Pokud tedy poskytovatel objedná či uhradí cenu zvolené zkoušky před vypršením lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy a objednatel v této lhůtě od smlouvy skutečně odstoupí, je povinen uhradit poskytovateli cenu již poskytnutých služeb, tedy především cenu uhrazenou uvedené instituci.

III. Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel je povinen poskytnout objednateli služby spojené se zajištěním a poskytnutím zvolené jazykové zkoušky, a to v termínu a místě dohodnutém ve smlouvě a ve shodě s předpisy a požadavky zkouškových institucí, které udělily poskytovateli autorizaci k administraci těchto zkoušek.

Poskytovatel je povinen zajistit poskytování služeb řádným způsobem dle uzavřené smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek. Poskytovatel má právo provádět změny v organizaci jazykové zkoušky, měnit zkoušející a místo a čas zkoušky.

Poskytovatel má právo ze zkoušky vyloučit objednatele bez nároku na náhradu, pokud se k ní dostaví ve stavu opilosti či pod vlivem jiné návykové látky, případně pokud hrubým způsobem bude narušovat průběh zkoušky.

Poskytovatel je oprávněn jednostranně zrušit naplánovanou zkoušku z následujících důvodů:

- nemoc lektora, provozní problémy,

- nemožnost zajištění prostor k provedení zkoušky bez zavinění poskytovatele (např. havárie vody, elektřiny, topení apod.),

- další důvody vzniklé bez možnosti ovlivnit je ze strany poskytovatele.

Poskytovatel oznámí objednateli zrušení zkoušky vyvěšením oznámení na kanceláři školy a vnitřních vchodových dveřích do školy, případně zasláním oznámení e-mailem či telefonicky. Poskytovatel není zodpovědný za situace, kdy není možné objednavatele zastihnout na telefonu a takto mu oznámení o zrušení výuky doručit, anebo v situacích, kdy e-mailová schránka objednatele je plná nebo zrušena. Zrušená zkouška bude poskytovatelem poskytnuta v jiném, poskytovatelem určeném termínu.

IV. Odstoupení od smlouvy

Obě strany mohou od uzavřené smluvního vztahu odstoupit za těchto podmínek:

Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě porušení povinnosti objednavatele stanovené v čl. II., odst. 1 těchto VOP. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo poskytovatele na zaplacení dohodnuté smluvní pokuty.

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednavatel opakovaně, a to i přes upozornění, hrubě narušuje průběh zkoušky (např. hlasitým vyrušováním, poškozováním prostor či jiným chováním proti dobrým mravům), nebo pokud se objednatel opakovaně dopustí jednání popsaného v článku III., odst. 4 těchto VOP. V případě takového porušení smlouvy je navíc objednatel povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši rovnající se ceně služeb.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu, ovšem v takovém případě je povinen zaplatit poskytovateli stornopoplatek ve výši 100% ceny služeb.

Pokud objednatel odstoupí od smlouvy ze zdravotních důvodů, které nebyly a nemohly být v okamžiku uzavření smlouvy známy, může být stornopoplatek odpuštěn až do výše 30% z ceny služeb. Objednatel je však povinen tyto důvody sdělit poskytovateli nejpozději do tří dnů od termínu zkoušky, respektive její první části, pokud je zkouška realizována v několika termínech, a to v písemné formě a s originálem lékařského potvrzení. Rozhodnutí o výši stornopoplatku činí poskytovatel v závislosti na rozhodnutí instituce ověřující výsledek zkoušky a je povinen jej sdělit objednateli nejpozději do sedmi týdnů od data doručení lékařského potvrzení.

V. Zkouškový den a průběh zkoušky

Po vyplnění a odevzdání registrace je objednavatel poskytovatelem registrován u dané zkouškové instituce a jsou provedeny úkony nutné pro přípravu zkouškového sezení a vykonání zkoušky objednavatelem.

Zkouškový den začíná prezencí ke zkoušce obvykle 30 až 60 minut před časem zahájení Zkoušky. Po prezenci následuje ústní poučení o průběhu a podmínkách realizace zkoušky. Po poučení je pak zahájena vlastní zkouška. Informace o časech zahájení zkoušky jsou objednateli zasílány e-mailem s předstihem minimálně 48 hodin. Objednatel zodpovídá za to, že jeho e-mailová schránka přijímá elektronickou poštu a že si zprávu vyzvedne. Orientační časový harmonogram průběhu zkoušky je dále vyvěšen ve zkouškových prostorách. Mezi jednotlivými částmi zkoušky je vždy přestávka.

Objednatel, který se nedostaví ke zkoušce včas, je ze zkoušky vyloučen, a to bez náhrady. Ze zkoušky může být dále bez náhrady vyloučen objednatel, který porušuje podmínky realizace zkoušky, ruší ostatní zkoušené, a/nebo zkoušku absolvuje nečestným způsobem - mimo jiné využívá nepovolené prostředky jako např. tzv. taháky, elektronické prostředky nebo jednoduše opisuje, případně se o to opakovaně pokouší.

Objednateli nejsou poskytovány pomůcky nutné pro absolvování zkoušky, jako např. psací potřeby, pastelky, apod. Objednatel je povinen si tyto pomůcky pro absolvování zkoušky zajistit sám. Seznam těchto pomůcek je uveden v propozicích ke zkouškám na webové adrese examinfo.elec.eu.
Objednatel si do zkouškové místnosti může přinést pouze láhev čisté vody o maximálním objemu 0,5 litru. Láhev nesmí být označena etiketou. Sladké nebo horké nápoje, jakožto jídlo, nejsou ve zkouškové místnosti povoleny. Objednatel se může občerstvit o přestávkách mezi jednotlivými částmi zkoušky, a to v místnosti k tomu určené. Objednatel nesmí do zkouškové místnosti vnášet zejména jakékoliv elektronické přístroje.

Objednatel se musí prokázat občanským průkazem nebo pasem, a to před zahájením každé části zkoušky. Pokud objednatel nevlastní ani jeden z těchto dokladů, je povinen s předstihem min. 2 týdnů kontaktovat poskytovatele, který provede kroky k ověření identity objednatele.

V případě, že zkouška neproběhne z důvodu neohlášené absence zkoušejícího, je poskytovatel povinen objednateli zkoušku nahradit v termínu určeném poskytovatelem.

Poskytovatel neodpovídá objednateli za úspěšný výsledek zkoušky. Ten závisí především na vlastní přípravě objednatele. Na reklamace objednatele proti neúspěšnosti zkoušky nebude brán zřetel.

Objednatel ve smyslu § 1834 NOZ výslovně žádá, aby poskytovatel začal s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle článku II., odst. 9 těchto VOP.

Výsledky zkoušky jsou obvykle známy 10 dní až 6 týdnů od termínu jejího absolvování (v závislosti na konkrétní jazykové zkoušce), zkouškové certifikáty jsou pak k dispozici obvykle 4 až 8 týdnů od termínu absolvování zkoušky. Zkouškové certifikáty jsou vystaveny pouze těm, kteří u zkoušky uspěli. Předání certifikátu je možné osobně nebo na základě plné moci. Pokud není v moci objednatele si vyzvednout certifikát osobně, může písemně zažádat o jeho zaslání poštou do vlastních rukou. V takovém případě poskytovatel však neručí za správné a úspěšné doručení zásilky, a dále tato služba je poskytovatelem zpoplatněna.

VI. Osobní údaje

Za účelem evidence ke zkoušce, identifikace objednatele a komunikace s ním ohledně absolvování zkoušky a zpracování výsledků, jsou osobní údaje objednatele z registrace ke zkoušce zpracovávány a uchovávány u níže uvedených institucí v závislosti na absolvované zkoušce, a to pouze za účelem uvedeným výše:

Cambridge English Language Assessment, se sídlem 1 Hills Road, Cambridge, Cambridgeshire, CB1 2EU, Velká Británie

CambridgeMichigan Language Assessments, se sídlem Argus 1 Building 535 West William St., Suite 310, Ann Arbor, Michigan, 48103-4978 USA

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, se sídlem Hörlgasse 12/14, 1090 Vídeň, Rakousko

PeopleCert International Limited, se sídlem 40 Themistocles Dervi Str. 1066, Nicosia, Kypr

Dále, osobní údaje Kandidáta jsou uchovávány v evidenci Poskytovatele za výše zmíněným účelem a zároveň za účelem další nabídky zboží a služeb.

Některé zkoušky pro dospělé vyžadují pořízení fotografie objednatele, a to za účelem identifikace pro případ, že by objednatel chtěl využít zkoušku jako kvalifikační doklad pro získání imigračního víza do zemí, které zkoušku jako kvalifikační doklad uznávají. Tyto fotografie jsou pořizovány pomocí počítače, šifrovaně zaslány zkouškové instituci a nejsou uchovávány u poskytovatele – software to neumožňuje. Fotografie společně s osobními údaji jsou zpřístupněny imigračním úřadům, a to pouze to v situaci, kdy objednatel oficiálně požádá o imigrační vízum do dané země a dokladuje absolvovanou zkoušku jako splnění některého z kvalifikačních kritérií. Fotografie nejsou využity k žádným jiným účelům. Tyto osobní údaje jsou zabezpečeně uchovávány u následujících institucí:

Cambridge English Language Assessment, se sídlem 1 Hills Road, Cambridge, Cambridgeshire, CB1 2EU, Velká Británie.

S tímto uchováním osobních údajů a nakládání s nimi vyslovuje objednatel výslovný souhlas.

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP a práva a povinnosti v nich uvedená jsou součástí smlouvy o poskytnutí jazykového kurzu. Jejich podpisem s nimi objednatel vyslovuje výslovný souhlas.

Účastníci se dohodli, že promlčecí doba všech jejich vzájemných práv vzniklých z této smlouvy činí 4 roky.

 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


poskytování jazykových kurzů
 společností Evropské centrum jazykových zkoušek a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
Tyto podmínky (VOP) vstupují v platnost dne 1. května 2017

Preambule
1. Poskytovatel je obchodní společností, jejíž hlavním předmětem podnikání je mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti v rámci této činnosti pořádá a realizuje jazykové kurzy dle poptávky spotřebitelů.

2. Objednatel je spotřebitelem, který má zájem o účast v jazykovém kurzu pořádaném a realizovaném poskytovatelem.

3. Tyto VOP poskytovatele tvoří nedělitelnou součást objednávky jazykového kurzu a také následné uzavřené smlouvy o poskytnutí jazykového kurzu. Jejich ustanovení se použijí pro příslušný smluvní vztah tehdy, není­li v příslušné smlouvě ujednáno jinak. Tyto VOP obsahují práva a povinnosti obou účastníků smlouvy, včetně postupu při uzavření smlouvy apod.

4. Objednatel prohlašuje, že mu byly před uzavřením příslušné smlouvy jasně a srozumitelně poskytnuty všechny pro daný obchod potřebné informace uvedené v § 1811, odst. 2 a také v § 1820, odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „NOZ“, tedy:
• identifikace poskytovatele včetně jeho telefonického spojení a adresy pro doručování (elektronické) pošty,
• označení a popis služby, která je mu poskytována vč. jejích hlavních vlastností, ceny vč. DPH, místa čerpání služby apod.,
• informace o možnosti od této smlouvy odstoupit a o následcích takového kroku,
• údaje o právech z vadného plnění, vč. způsobu jejich uplatnění
• údaje o způsobu poskytnutí služeb, údaje o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku.

I.
Uzavření smlouvy

1. Objednatel vyplní prostřednictvím webového rozhraní poskytovatele na internetových stránkách www.jsradost.cz/www.elec.eu, anebo v listinné formě závaznou objednávku jazykového kurzu dostupnou buďto na uvedených internetových stránkách, nebo v prostorách poskytovatele. Do závazné objednávky jazykového kurzu je povinen uvést především své jméno, trvalé bydliště, telefonní číslo a emailovou adresu (v případě objednávky kurzu pro třetí osobu, tytéž údaje této osoby), dále přesnou identifikaci jím zvoleného jazykového kurzu: typ kurzu, zvolený jazyk, úroveň pokročilosti kurzu, termín konání, den a čas výuky a cenu. Takto vyplněnou závaznou objednávku je objednatel povinen podepsat a doručit poskytovateli osobně, prostřednictvím poštovního doručovatele, nebo jako přílohu emailové zprávy. Takto zaslaná závazná objednávka jazykového kurzu je návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 NOZ, je právním jednáním směřujícím k uzavření smlouvy a objednatel se cítí objednávkou vázán, bude­li ze strany poskytovatele akceptována. Spolu s podepsanou závaznou objednávkou jazykového kurzu je objednatel povinen zaslat poskytovateli i tyto VOP opatřené jeho podpisem. Platí, že nabídka objednatele na uzavření smlouvy je po dobu 14­ti dnů ode dne jejího doručení poskytovateli neodvolatelná. Dodatkem či odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky ve smyslu § 1740, odst. 3 NOZ, se má na mysli mimo jiné i uvedení jiného dne či času výuky.

2. Smlouva o poskytnutí jazykového kurzu je uzavřena akceptací objednávky (nabídky) objednatele ze strany poskytovatele, respektive okamžikem, kdy tato akceptace bude doručena objednateli. Pro účely smlouvy postačí, pokud akceptace poskytovatele bude objednateli zaslána prostřednictvím emailové zprávy na adresu uvedenou objednatelem v objednávce, nebo bude sdělena např. i telefonicky.

3. Účastníci se výslovně dohodli, že smlouva o poskytnutí jazykového kurzu nemusí být uzavřena v písemné listinné podobě, postačí, pokud bude nabídka ze strany objednatele zaslána emailem a tato nabídka bude akceptována poskytovatelem buďto telefonicky, nebo emailem. Totéž platí i pro jakékoliv změny již uzavřené smlouvy.

4. Uzavřením smlouvy se poskytovatel zavazuje zajistit objednateli absolvování jazykového kurzu za podmínek stanovených ve smlouvě a v těchto VOP a objednatel se zavazuje tohoto kurzu zúčastnit a zaplatit poskytovateli dohodnutou cenu.

II.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen nejpozději do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí jazykového kurzu dostavit se po telefonické dohodě o přesném termínu do sídla poskytovatele za účelem prověření úrovně jeho jazykových znalostí. Bez ověření úrovně jazykových znalostí objednatele, nemůže poskytovatel posoudit vhodnost objednatelem zvoleného jazykového kurzu (především úrovně) pro objednatele. Povinností objednatele proto je toto prověření úrovní jazykových schopností absolvovat.

2. Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli sjednanou cenu jazykového kurzu, dle závazné objednávky, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy bude faktura zaslána poskytovatelem objednateli (buďto poštou na adresu bydliště, nebo emailem na objednatelem uvedenou emailovou adresu). Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu kdykoliv po uzavření smlouvy.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny jazykového kurzu, je tento povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky až do zaplacení.

4. V případě, kdy objednatel zruší výukovou jednotku výuky, která je dle dohody účastníků účtována zpětně za dohodnuté období, a oznámení o zrušení této výukové jednotky je doručeno poskytovateli méně než 24 hodin před plánovaným začátkem této výukové jednotky, je povinen zaplatit plnou cenu této výukové jednotky. Pokud oznámení o zrušení v takovém případě bude doručeno poskytovateli více než 24 hodin před plánovaným zahájením výukové jednotky, není povinen výukovou jednotku uhradit.

5. Pokud se nemůže objednatel dostavit do výuky uhrazené předem podle dohodnutého výukového rozvrhu, tato výuková jednotka propadá bez náhrady.

6. V případě zrušení výukové jednotky individuální výuky uhrazené předem, platí stejná pravidla uvedená v odst. 4 této smlouvy.

7. V případě, že obsahem uzavřené smlouvy (na základě objednávky objednatele) je dohoda, že kurzovné bude fakturováno osobě odlišné od objednatele, prohlašuje objednatel ve smyslu § 2018 NOZ, že splní peněžitý dluh z kurzovného za dlužníka, pokud jej tento nesplní v dohodnuté době. Stává se tak ručitelem hlavního dlužníka.

8. Objednatel má ve smyslu § 1829, odst. 1 NOZ právo od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14­ti dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, musí obsahovat identifikaci smlouvy, objednatele, jazykového kurzu shodně s identifikací uvedenou v závazné objednávce a musí být odeslána poskytovateli v uvedené 14 denní lhůtě, a to buď prostřednictvím poštovního doručovatele, nebo emailem. V případě, že s plněním smlouvy již bylo započato před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

III.
Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel je povinen zajistit poskytování služby řádným způsobem dle uzavřené smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek.

2. Poskytovatel má právo provádět změny v organizaci kurzů, měnit vyučující v jednotlivých skupinách a provádět další změny nutné či vhodné k řádné realizaci výuky.

3. Poskytovatel má právo z výukové jednotky vyloučit objednatele bez nároku na náhradu, pokud se do výuky dostaví ve stavu opilosti či pod vlivem jiné návykové látky, případně pokud hrubým způsobem bude narušovat chod výuky.

4. Poskytovatel je oprávněn jednostranně zrušit výukovou jednotku z následujících důvodů:
a) nemoc lektora, provozní problémy
b) nemožnost zajištění prostor k výuce bez zavinění poskytovatele (např. havárie vody, elektřiny, topení apod.)
c) další důvody vzniklé bez možnosti ovlivnit je ze strany poskytovatele
Poskytovatel oznámí objednateli zrušení výuky vyvěšením oznámení na kanceláři školy a vnitřních vchodových dveřích do školy, případně zasláním oznámení e­mailem či telefonicky. Poskytovatel není zodpovědný za situace, kdy není možné objednatele zastihnout na telefonu a takto mu oznámení o zrušení výuky doručit, anebo v situacích, kdy e­mailová schránka objednatele je plná nebo zrušena. Zrušená výuka bude poskytovatelem nahrazena na konci semestru, případně v jiném, poskytovatelem určeném termínu.

IV.
Odstoupení od smlouvy

Obě strany mohou od uzavřené smluvního vztahu odstoupit za těchto podmínek:
a) Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě porušení povinnosti objednatele stanovené v čl. II., odst. 2 těchto VOP. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo poskytovatele na zaplacení dohodnuté smluvní pokuty.
b) Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel opakovaně, a to i přes upozornění, hrubě narušuje průběh výuky (např. hlasitým vyrušováním, poškozováním prostor či jiným chováním proti dobrým mravům), nebo pokud se objednatel opakovaně dopustí jednání popsaného v článku III., odst. 3 těchto VOP. V případě takového porušení smlouvy je navíc objednatel povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši rovnající se ceně dohodnutého jazykového kurzu.
c) Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy u výuky, která je účtována zpětně za dohodnuté období, v případě, kdy objednatel zruší tři po sobě jdoucí výukové jednotky anebo v situacích, kdy celkový průměrný počet výukových jednotek zrušených objednatelem činí více než 30% z celkového počtu výukových jednotek dle dohodnutého rozvrhu. Právo poskytovatele na odměnu za již provedenou výuku zůstává nedotčeno.
d) Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu. V takovém případě je povinen vrátit objednateli poměrnou část zaplacené ceny za jazykový kurz, a to za doposud neuskutečněnou část výuky.
e) Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že poskytovatel bude opakovaně a hrubě porušovat povinnosti stanovené v článku VI. těchto VOP.
f) Poskytovatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že přihlášených účastníků v kurzu je méně než minimální stanovený počet účastníků pro daný kurz. V takovém případě nabídne poskytovatel objednateli náhradní kurz. Pokud nebude náhradní kurz objednateli vyhovovat, refunduje poskytovatel objednateli plnou již uhrazenou částku za kurz nebo poměrnou částku z plné ceny pokud již část kurzu proběhla.
g) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu, ovšem v takovém případě je povinen zaplatit poskytovateli stornopoplatek dle článku V. těchto VOP.

V.
Storno podmínky

Odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele dle písm. g) předchozího článku se řídí následujícími storno podmínkami:
a) při odstoupení od smlouvy déle než 30 dnů před zahájením kurzu činí storno poplatek 0% z ceny kurzu.
b) při odstoupení od smlouvy v rozmezí mezi 29. a 4. dnem před dnem zahájení kurzu činí storno poplatek 50% z ceny kurzu.
c) při odstoupení od smlouvy v rozmezí mezi 3. dnem před zahájením kurzu a dnem zahájení kurzu činí stornopoplatek 100% z ceny kurzu. Objednatel tak nemá právo na vrácení poměrné části stanovené ceny. Právo na úhradu kurzovného objednatelem poskytovateli zůstává nedotčeno i v případě, že do dne odstoupení od smluvního vztahu nebyla cena kurzu objednatelem uhrazena.

VI.
Řádný průběh výuky

1. Poskytovatel je povinen zajistit průběh výuky v termínu a v rozsahu dohodnutém ve smlouvě.

2. Pokud nebude dohodnuto jinak, výuka bude probíhat ve výukových jednotkách, z nichž každá sestává z 2 vyučovacích hodin spojených do jednoho celku bez přestávky nebo ve vyučovacích blocích. Vyučovací hodinou se rozumí časový úsek o trvání 45 minut.

3. V případě zrušení výukové jednotky dle čl. III odst. 5 těchto VOP je poskytovatel povinen objednateli výukovou jednotku nahradit po skončení řádného semestru nebo v termínu určeném poskytovatelem.

4. V případě, že bude výuková jednotka z důvodu na straně poskytovatele kratší než její délka dle dohodnutého rozvrhu, je poskytovatel povinen objednateli výukovou jednotku nahradit v délce rovnající se délce zkrácení této výukové jednotky po skončení řádného semestru nebo v termínu určeném poskytovatelem.

5. V případě, že výuková jednotka neproběhne z důvodu neohlášené absence vyučujícího, je poskytovatel povinen objednateli výukovou jednotku nahradit po skončení řádného semestru nebo v termínu určeném poskytovatelem.

6. Objednatel bere na vědomí, že pokud se žádný z účastníků kurzu nedostaví do vyučování do 30­ti minut od jeho plánovaného začátku, je poskytovatel oprávněn výukovou jednotku bez nároku na náhradu zrušit.

7. Poskytovatel neodpovídá objednateli za úspěšný výsledek výuky. Ten závisí především na vlastní pravidelné a systematické přípravě objednatele. Na reklamace objednatele proti neúspěšnosti výuky nebude brán zřetel.

8. Objednatel ve smyslu § 1834 NOZ výslovně žádá, aby jazykový kurz začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle článku II., odst. 9 těchto VOP.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tyto VOP a práva a povinnosti v nich uvedená jsou součástí smlouvy o poskytnutí jazykového kurzu. Jejich podpisem s nimi objednatel vyslovuje výslovný souhlas.
  
2. Účastníci se dohodli, že promlčecí doba všech jejich vzájemných práv vzniklých z této smlouvy činí 4 roky.

VIII.
Doplňková ustanovení
a) Ustanovení o časové dotaci kurzů

V případě nízké naplněnosti kurzů může být objednateli nabídnuta alternativní varianta časové dotace kurzu při zachování cenové úrovně kurzu, a to obvykle následovně:
6 – 8 studentů = 17 x 90 minut, 4-5 studentů = 17 x 60 minut, 3 studenti = 14 x 60 minut, 2 studenti = 12 x 60 minut. 
Ke snížení časové dotace u kurzů dochází z důvodu stejného dosažení cíle kurzu jak u větších, tak i u menších skupin.
b) Ustanovení o úhradě služeb pomocí poukázek

Služby lze uhradit pomocí poukázek FlexiPass za následujících podmínek:
1. Úhrada kurzovného pomocí poukázek je zpracovávána společností edulab s.r.o., IČ 26087014, mateřskou společností poskytovatele. 
2. K ceně kurzovného je připočítáváno DPH v zákonné výši. 
3. Při úhradě služeb pomocí poukázek nelze uplatnit jakákoliv sleva nebo zvýhodnění.
4. Poukázkami nelze uhradit žádné zboží, tj. např. učebnice.